• Excerpt: Een vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden

De vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden

De Vereniging Verkeersslachtoffers werd op 3 juli 1995 opgericht om als spreekbuis en platform te fungeren voor diegenen die met de gevolgen van een ernstig verkeersongeval te maken hebben.

Doelstellingen

De Vereniging Verkeersslachtoffers streeft meerdere doelen na:

1. De wettelijke positie van verkeersslachtoffers moet aanzienlijk worden verbeterd. Door de huidige, slachtoffer-vijandige, wetgeving wordt een verkeersslachtoffer erg eenvoudig ‘dubbel slachtoffer’. Dit blijkt wel uit het gegeven dat jaarlijks 7 miljard Euro (!) van de kosten van de verkeersonveiligheid (14 miljard Euro) op de slachtoffers wordt afgewenteld. De slachtoffers betalen daarmee bijna drie maal zoveel als de motorrijtuigenverzekeraars.

2. De begeleiding van verkeersslachtoffers dient aanmerkelijk verbeterd te worden. Niemand weet van tevoren dat hij verkeersslachtoffer zal worden, maar na een aanrijding krijgt een slachtoffer met veel instanties te maken en moet er veel geregeld worden, terwijl het slachtoffer alle energie nodig heeft voor het lichamelijk en geestelijk herstel. Dit heeft voor het slachtoffer sterk nadelige consequenties omdat deze noch voorbereid noch vertrouwd is met alle zaken die na een aanrijding op hem afkomen. Als er ook nog sprake is van hersenletsel wordt dit voor een slachtoffer een haast ondoenlijke opgave.

3. Er moet lering worden getrokken uit de gevolgen van aanrijdingen teneinde maatregelen te kunnen nemen die de verkeersonveiligheid verminderen. Dit gebeurt nu veel te weinig en hoewel de belangrijkste oorzaken al lang bekend zijn, wordt er nog steeds geen wetgeving uitgevaardigd om deze effectief aan te pakken. Ook blijft veel beschikbare technologie ongebruikt, waardoor er veel onnodige slachtoffers vallen.

Deze doelstellingen heeft VVS doorvertaald naar de volgende thema's:


VVS HELPT
De Vereniging wil in de eerste plaats de anonieme verkeersslachtoffers een gezicht en een stem geven. Bij onze Vereniging staat het ‘omzien’ naar verkeersslachtoffers centraal, waarbij wij oog hebben voor en een luisterend oor willen bieden aan hen die hetzij direct hetzij indirect betrokken zijn geraakt/geweest bij een ongeval en daar op enigerlei wijze letsel of leed van ondervinden. De VVS bundelt en behartigt dan ook de belangen van verkeersslachtoffers en hun naasten. 
Help mij

VVS VECHT
De Vereniging wil dit tot uitdrukking brengen door namens alle verkeersslachtoffers naar buiten toe op te treden als spreekbuis, zowel naar de samenleving, alsmede naar de landelijke  en regionale politiek toe. Als erkend gesprekspartner van de overheid en de verzekeringswereld ijvert de VVS voor voortdurende verbetering van zorg, nazorg en procedures voor de afwikkeling van letselschade. De VVS maakt zich sterk voor het verder terugdringen van het aantal doden en gewonden in het verkeer. De VVS doet dat door bij bestuur en politiek aan te dringen op stringentere verkeersmaatregelen en handhaving. Ook gedrag en bewustzijn krijgen aandacht om iedere weggebruiker er toe aan te zetten zich veiliger te gedragen.
Vecht mee

VVS VERBINDT
De Vereniging heeft zich tevens ten doel gesteld als belangenvereniging een platform te zijn voor alle groepen van verkeersslachtoffers.
Doe mee

VVS INFORMEERT
De Vereniging Verkeersslachtoffers wil ook een bron van informatie zijn voor de grote groep van betrokkenen van een verkeersongeval alsmede voor belangstellenden die geïnteresseerd zijn in de problematiek van de gevolgen van een verkeersongeval. Ook is de VVS vraagbaak en forum voor lotgenotencontact. 
Ik wil informatie

Speerpunten

Het bestuur neemt de volgende punten op in het speerpuntenbeleid:

  1. Bevorderen handhaving van opgelegde straffen
  2. Belangenbehartiging en vraagbaak
  3. Zero tolerance beleid m.b.t. alcohol en drugs
  4. Verbetering van de afwikkeling van letselschadedossiers

De VVS is aangesloten bij de Europese Federatie van Verkeersslachtoffers, FEVR (Fédération Européenne des Victimes de la Route), opgericht in 1991, met aanvankelijk 20 ledenorganisaties uit 15 Europese landen. Lees meer over VVS en DE FEVR. 
Lees meer over VVS en DE FEVR

Downloads

> pdfJaarrekening 2020
> pdfSecretarieel jaarverslag 2020
> pdfToelichting op de VVS financiële jaarrekening 2020
> pdfStatuten

ZWARTBOEK

Eind 2015 boden we ons Zwartboek aan de Tweede Kamer der Staten Generaal aan. In dit Zwartboek staan voorstellen, die – eenmaal uitgevoerd – óók de overheid zeer veel kosten zouden besparen èn veel belangrijker: veel ongevallen zouden voorkomen. Wij proberen ieder jaar een Appendix uit te brengen waarin de ontwikkelingen van het afgelopen jaar worden besproken.
Lees meer over het Zwartboek.

Wilt u meevechten met Vereniging Verkeersslachtoffers?

Steun ons dan in de vorm van een donatie. Een Vereniging als de VVS kan, het is helaas niet anders, niet bestaan zonder giften en/of donaties. Bijdragen uit de samenleving zijn dan ook van harte welkom. Of wordt van de Vereniging Verkeersslachtoffers voor € 18,- per jaar en kom in contact te komen met andere slachtoffers. 
Lees meer over doneren
Lees meer over een lidmaatschap

Bestuur

Nelly Vollebregt: Voorzitter (lees het verhaal van Nelly)
Jetty van der Werf: Secretaris (lees het verhaal van Jetty)
Hans van Maanen: Algemeen bestuurslid en commissie ongevalsanalyse
Leo Vollebregt:  Bestuurslid en gedelegeerde bij FEVR 

Adviseurs

Caroline Reindl: Adviseur VVS   (voorheen Voorzitter) (lees het verhaal van Caroline)
Tjakko Bouwman: Adviseur VVS
René R.H. Nobels adviseur verkeersveiligheid in de transport- en verzekeringssector
mr. Chris Schmidt: Juridisch adviseur VVS
mr. Rob Vermeeren: Juridisch adviseur VVS
mevr. mr. Denise Du Bois: Juridisch adviseur VVS
drs. ir. P. van de Koogh: Voormalig directeur van TNO Delft, adviseur VVS
dr. P. Hustinx: Traumatoloog en medisch adviseur VVS
prof. dr. R.J.A. Goris: Traumatoloog en medisch adviseur VVS
mr. J. (Koos) Spee: Adviseur op het gebied van verkeersrecht en verkeersbeleid
prof. Jac. Wismans: Strategisch adviseur voor de Commissie OngevalsAnalyse (COA)
dr. ir. C. Spaans: Adviseur voor de Commissie OngevalsAnalyse (COA) met betrekking tot ongevallen met het Openbaar Vervoer (OV)
Ruud F. Witte: Journalist en media-adviseur VVS

Het verhaal van Ingrid

Het was in de vroege ochtend van 31 oktober 2020. Ik ging met mijn herdershond zijn dagelijkse rondje door het bos en langs het dorp fietsen. Geen betere manier om de dag te beginnen! Ik stak de provinciale autoweg over en sloeg rechtsaf het fietspad op richting het dorp. Het fietspad loopt naast de weg en wordt daarbij gescheiden door een groenstrook. Aan de andere kant ligt naast de sloot een boerenerf met dichte bosachtige begroeiing.

> Lees het hele verhaal >
> Lees meer verhalen van verkeersslachtoffers >

Laat uw stem horen!

Heeft u tips, aandachtspunten, een vraag of wilt u meer informatie? Vul dan het formulier in en we nemen contact met u op. 

Form
naamemailfield
berichtfield

Alcoholslot moet een standaard veiligheidsmaatregel worden >>